Παραγωγικό Καλοκαίρι, Νέο Υλικό για το Χειμώνα

Μετά από ένα παραγωγικό καλοκαίρι, το πρώτο μέρος από τις pythonies ολοκληρώθηκε. Για κάθε κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναρτήσαμε φύλλα εργασίας και ενδεικτικές λύσεις, προσφέροντας έναν συμπληρωματικό τρόπο χρήσης του υλικού.

Λύσεις για τα Φύλλα Εργασίας

Έχοντας δημοσιεύσει φύλλα εργασίας για την Απάντηση και το Μπαρμπούτι, καθώς κι ένα αυτοτελές φύλλο για το Μάντεψε τον Αριθμό, προχωρούμε τώρα στην ανάρτηση ενδεικτικών λύσεων για τα φύλλα αυτά.