Μια βιβλιοθήκη σε Python

Το searchtoy είναι μια βιβλιοθήκη για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής αναζήτησης (combinatorial search problems). O κώδικας περιέχει παραδείγματα χρήσης προηγμένων χαρακτηριστικών της python, όπως decorators, generators, coroutines και metaclasses.

Ολοκλήρωση του προγράμματος py4hs

Το py4hs, ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς πληροφορικής, ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε τον Σεπτέμριο του 2016 και είχε διάρκεια 7 μηνών. Είχαμε την τιμή και την χαρά να συμμετέχουμε στην ομάδα υλοποίησης του py4hs ως επιμορφωτές.

Παραγωγικό Καλοκαίρι, Νέο Υλικό για το Χειμώνα

Μετά από ένα παραγωγικό καλοκαίρι, το πρώτο μέρος από τις pythonies ολοκληρώθηκε. Για κάθε κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναρτήσαμε φύλλα εργασίας και ενδεικτικές λύσεις, προσφέροντας έναν συμπληρωματικό τρόπο χρήσης του υλικού.

Λύσεις για τα Φύλλα Εργασίας

Έχοντας δημοσιεύσει φύλλα εργασίας για την Απάντηση και το Μπαρμπούτι, καθώς κι ένα αυτοτελές φύλλο για το Μάντεψε τον Αριθμό, προχωρούμε τώρα στην ανάρτηση ενδεικτικών λύσεων για τα φύλλα αυτά.

Οι pythonies στο GitHub

Ο πλήρης κώδικας για τις pythonies βρίσκεται πλέον στο GitHub. Το δημόσιο αποθετήριο περιέχει ο,τιδήποτε θα χρειαστεί κανείς για να χρησιμοποιήσει τις pythonies ή να τις τροποποιήσει για τις ανάγκες του.

Ένα Αυτοτελές Φύλλο Εργασίας

Για το δίωρο εργαστήριο Python που πραγματοποιήσαμε στον Άγιο Νικόλαο χρησιμοποιήσαμε ένα αυτοτελές φύλλο εργασίας, με το οποίο οι μαθητές ανέπτυξαν, βήμα-προς-βήμα, το κλασικό παιχνίδι Μάντεψε τον Αριθμό.

Η Μέρα της Εβδομάδας

Μετά την πρώτη σειρά κεφαλαίων προστέθηκε ένα κεφάλαιο εμπέδωσης, με το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε ξανά σε επαφή με όλες τις έννοιες που εισάγονται στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια.